Λεμεσός 30/06/2021: Mε την απόφαση της 14.05.2021, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας “Asso.subsea Limited” απόφάσισε τη Διάσπαση της Εταιρείας  μέσω απόσχισης του κλάδου του ελληνικού υποκαταστήματος της Εταιρείας, με την επωνυμία «Asso.subsea Greek Branch», και την εισφορά του σε νέα ανώνυμη εταιρεία που θα συσταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 52 του ν.  4172/2013 και 61 του ν. 4438/2016 και 54 παρ. 3, 57 παρ. 3 και 59-74 του ν. 4601/2019, όπως ισχύουν, με ημερομηνία Ισολογισμού Μετασχηματισμού της σκοπούμενης Διάσπασης την 31.12.2020. Το σχέδιο διάσπασης και το συνοδευτικό υλικό βρίσκονται εδώ.